Nov. 14, 2021

а. Природата е прекрасна навсякъде, даже човек не се докосвал до нея. “ - Жан Жак Русо
б. “ Природата е млада и невинна, само човек старее, носи навсякъде грях и бедствие. “ - Платон
в. “ Всичко, което прави здравата природа е божество “ - Шопен
г. “ Природата е права, само че знае какво желае “ - В.Гьоте
д. Хубавите примери, неща облагородяват характера на човека. “ Трябва всяко дете - казва Фр.Кирхнер - да се приучва към грижата за къщните цветя; грижите и радостите, които изпитва детето от това, облагородява характера му. Където е възможно, трябва да определяме някоя саксия и да му я предадем в пълна собственост .
е. “Не мога да изразя чисто, колко много тача красотата, тая могъща и благородна добродетел. “ - Мишел Монтен
ж. Красотата е краткотрайна тирания - Сократ
з. Красотата е природен дар - Платон

“ Видя Бог, че светлината е добро нещо и отдели Бог светлината от тъмнината. Светлината нарече Ден, а тъмнината Нощ .( Битие, гл. 1:5) И за …..нас човеците е добро нещо, това е дан ( красота) за цялото човечество.
Красотата се замърсява от клевети, мъчнотии и спънки. Старите гърци си представяха света ( космос) , като олицитворение на красотата.
Лев Н.Толстой, според своята Етика ни представя красотата по образа на една хубава Ливада, която се коси и заедно с тревата се косят и плевелите, а не се изтръгват из корен. Така - казва Толстой - ливадата се застрашава един ден от неизтръгнатите корени да се заглуши и изгуби красотата.
Всеки добър земеделец трябва ясно да осъзнава дълга си и мъдро да постъпи по отглеждане на Ливадата на красотата. Бурените се изтръгват с корен и ливадата се освобождава от вредата им.

Една книга е нравствено красива ( напр.Евангелието ), когато навред, изцяло съдържа добър принцип, полза и духовен напредък за човека четец. Лоша е Хангата, тя е издание на книжници софисти, които се представят за благожелателни, а не са. ( Сравни Битие гл.3, ст.17 - 19 ) .
Днес светът има нужда не от множество книги, а от полезни книги, в които се съдържа Етиката, която възпитава човека и му вдъхва вяра, че красотата, истината и щастието е гарантирано занапред и няма да се оскудее.

Nov. 14, 2021

Днес “ Християнинът” не се чувства, като християнин. Има много християни, но всички не са Христови. Приживе философът П.К.Дънов често е думал : “ Аз не съм Дъновист “. А не е ли разпнат и боден и днес Иисус, както на времето си злобата и мъстта го разпнаха.
Старият Завет не учеше на злоба и мъст Израил, но тоя същи Израил забрави завета на Якова, потъпка скрижалите на Мойсей, обезличи с лъжа и подлост Завета на Патриарсите от древността. С една реч, Евреите сами си причиниха вековна душевна болка от поражение, отпаднаха от светлото , чистото и доброто.
Чувство на празнота е изпитвал дома на Лота, преди поражението, запалването на Содом и Гомор . Содомяни и Гоморяни са били досущ далеч, поради своята греховност. Дори Едита, жената на Лот, при бягството обърнала глава назад, теглело я нещо назад. Това не е било само трудно любопитство, нито любознателност ( Битие гл.19, ст.26) . А тя се ( казват ) обърнала на сол, понеже и по – рано, като домакиня ( според някои рави ), липсвало и сол, та ходела да търси ( проси ) сол из някои съседки.
Новият Завет, прилаган и издържан в практическия живот, води към щастие и пълнота. Душевната болка, че нещо лисва след поражение ( „ извеждане от Рая „ ) не се чувства. Не говорим за Стария Завет, който по фактически и исторически е изживял своето време.
Сериозният човек, човекът на разумният труд и смислено занимание не може да подържа чувство на празнота, нему не липсва сол при домакинстването и не става той на солен стълб при опасни преживявания.
Човек, който се гневи без причина, чувства липса от радост, разположение, равновесие.
Присъщо е на човека да е весел, радостен. Кога се усеща, че липса нещо, това е недостатък, липса .
В Бога човек е радостен, щастлив !

Nov. 14, 2021

Разпятие, погребение и Възкресение ! Туй е за духът обикновено явление.
( Духовна окултно мистична аксиома )
По – ясно изразено : възкресение значи екстаз, тържество, извънредна радост.
„ При вярата си добавете добродетел, при добродетелта знание „ – Апостол Павел.
Апостолът е сърцеведец. Когато се случи в живота ни разпятие ( разбирай скръб, мъка, препятствие ), нужно е да прибавиш добродетел ( изчакване, мълчание, търпение ) – това е етап на погребение.
След това третото положение е знание, разбиране, успокоение, възкресение.

„ В противоречие на Новата епоха ( от 1951 год. насетне ) , имаме нужда от повече смирение „ – Арх.Михаил , 1954 год. ,София

Смирението предхожда славата ( Притчи Соломонови , гл. 15, ст.33)
Кротък език е дърво за живота, а необуздан е съкрушение на Духа ( Пр.Солом. гл.15:4)
Сприхав човек, раздори повдига, а търпелив раздори уталожва .
Мек ответ ( отговор ) , утихва ярост, а жестока дума възбужда гнева ( Пр.Солом.гл.15:1)
Който пази устата си, пази душата си от утеснение ( Пр.Соломонови , гл.21 : 23 ) .

„ И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза :„ Савле, Савле , защо ме гониш ?“ А той рече : „ Кой си ти Господи ?“ А Той му отговори : „ Аз съм Иисус, когото ти гониш . но стани, влез в града и ще ти се каже какво трябва да правиш. А мъжете, които го придружаваха стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. И Савел стана от земята и когато отвори очите си , не виждаше нищо; И водиха го за ръката и въведоха в Дамаск. И прекара три дни без да види и не яде, нито пи.“ ( Деяния Апостоли, гл.9, ст.3 – 9 ) .
Гордостта на Савел по тоя случай е била сломена, и той от враг на християнството, става поклонник и почитател на Господа Иисуса. Борбата е била голяма, духовна борба между два завета, при което Иисус е удържал победа и възтържествувал.

Nov. 14, 2021

а.Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога ! ( Ев.Матея гл.5 : 8 )
б. На кого се слага трапеза, на сития или на гладния ? На кого трябва да се говори ? На вас младите ще кажа, потребна ви е чистота ! Чистотата и светостта не са нещо външно, те са вътрешно качество на човека. Те са качество на душата. Ако искате да имате успех в живота си, всякога трябва да бъдете чисти, т.е. да имате чисти мисли, чисти чувства и чисти действия !“ – П.К.Дънов
в.Иисус и казва : „ Марийо !“ , Тя се обърна и му рече : Равуни !“ , което значи „ Учителю“ . Иисус и казва : Не се допирай до Мене, защото не съм възлязъл при Отца си, но иди при братята Ми и им кажи, че възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог. ( Ев.Марка гл.16; Ев. Йоана гл. 20 : 16 – 17 ) .
г. Понеже сте очистили душите си, като сте послужили на Истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един други нелицемерно от сърце „ ( 1 посл. Ап.Петър , гл.1 : 22 )
д. Кой може да рече : очистих сърцето си, чист съм от греховете си ( Пр.Солом. 20:9)
Заветът Господен иска да ни каже : Чисти и Свети бъдете !
Пример исторически и действителен за опазване на ….. и духовна чистота е показаното измиване на краката на учениците от Господа Иисуса Христа ( Ев.Йоан, гл. 13 : 1 – 11 ) . „ И когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече : знаете ли, какво ви направих ?
Вие ме наричате Учител и Господ и добре казвате, понеже съм такъв. И тъй, ако аз Господ и Учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, каквото Аз ви направих . Истина, Истина ви казвам, няма слуга по – горен от господаря си, нито пратеник по – горен от оногова, който го е пратил. Ако знаете това, блажени сте, кога го изпълнявате. „
И като излезе Иисус от храма и си отиваше, Учениците Му се приближиха да му покажат зданието на храма. А Той в отговор им рече : Не виждате ли всичко това ? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не се срине ( Ев.Матея гл.24 : 1 – 2 ) .
Израилският храм в Йерусалим е бил много красива постройка. Ала нямала е истинска здрава устойчивост, истинска нравствена чистота – за да се запази през вековете от унищожение, разсипване.

Nov. 14, 2021

Здрава твърд може да значи, материално нещо или духовно. Ала то не значи, че е материално, каквото материалистите застъпват в своята философия. Здрава твърд не е онова, което идеалистите знаят със своите недостатъчно здрави и уверени познания.
„ Здрава твърд „ иска едно дълбоко окултно мистично задълбочаване.
И внезапно се яви с Ангел Господин многобройно войнство Небесно , което хвалеше Бога и казваше : „ Слава във висините Богу и на земята Мир и между човеците благоволение ! И когато Ангелите си отидоха от тях на Небето, пастирите си рекоха един другиму : да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком и като откриха Мария и Йосифа и Младенеца да лежи в яслите. И като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя младенец. И всички, като чуха почудиха се на това, що им разказваха пастирите ( Лука, гл.2 : 2 – 20 ) .
Мълвата , каквато и да е тя , съдържа желанието за проверка.
През 1951 год. в София се появиха разни изображения и фигури на икони. По едно време се пръсна слух, че Господ Иисус Назарянин се движел между една тълпа хора и милиционер искал да го арестува. Слуховете, за тия явявания, на които някои отдаваха политически подкладни бяха верни. Никаква обаче политическа цел нямаха и не можеше да имат. Който бе почитател на тях, наблюдател и разсъждаваше правилно, знаеше че това е знамение на времето.
Вярата ставаше твърд.
За да стане вярата твърд, нужно е да се изстуди под точката на замръзването. За да укрепне високо нравствения и духовен живот в един народ, нужно е да има истински чудеса.
Когато човек се успокои и има чиста съвест, той почва да разбира какво нещо е живота и бива в едно състояние да избягва възгордяването ! Човекът не ще се утвърди, чрез беззаконие и коренът не ще се поклати . ( Пр.Соломонови гл.12:3 )
Чрез благословията на праведните градът се възвишава, а чрез устата на нечестивите се съсипва. ( Пр.Соломонови гл.11: 11 ).
От плодът на устата си човек ще се насити с добрини, и според делата на ръцете на човека, ще се върне въздаянието му. ( Пр.Соломонови , гл. 12 : 14 ) .
Корените на едно дърво са здрава твърд, за да могат да крепят дървото. Главата на човека трябва да бъде здрава твърд, за да пази меките и нежни части на мозъка, сивото вещество, нервите и др.
Здрава твърд в едно човешко тяло са костите, които отговарят на добродетелите в духовната област.

Nov. 14, 2021

В Песен 27 от „ Молитва и духовна песен „ ( Бургас 1947 ) , авторът на песента и молитвата се е постарал да ни опише Жертвата Иисусова. Иисус е дал следното за несмисления и неблагодарен човек :
а. Жертвал се на кръста, за да бъде човекът жив;
б. Човек една година от своя живот не е подарил на Бога;
в.Господ е оставил Бащин дом, дохожда в земната тъмнина, за да даде светлина на човека;
г. Божественият си предел оставил ( пренебрегнал за беди, мъчнотии и всевъзможни хули );
д. голяма скръб Господ претърпял на Голгота за нас човеците и планетарците;
е. за човека от Горният свят е донесъл не само обикновен хляб, но и Ангелски хляб ( молитвата „ Отче наш „ ) ;
ж. Иисус Христос е донесъл от Своя Небесен Баща за нуждаещият се Човешки род : радост, мир, чистота.
Какво е дал човек на Бога?
Духовно и материално човек е подобрявал своя живот, чрез Жертвата Иисусова; всецяло е вървяло това подобрение, като са били изпълвани горните точки.
За духовния човек ( строгия пазител на Новия Завет ) се очертават ясно възможностите. Да бъде с подобрено положение световно, материално, духовно и здравословно – телом и духом.
Ето какво казва Жан Жак Русо в една от своите изповеди : „ Изучаването на човека и Вселената ми бе показало съществуването на първична причина и на един велик Разум в света. „ Четенето на Библията и особено Евангелието , на което се бях отдал отпреди няколко години, ме бе накарало да се отнасям с презрение към долните и глупави обяснения, които даваха за Иисуса Христа.
Закръглеността на Богочовека се яви исторически и фактически :
а. разпятието бе изпълнено точно според жестоките обичаи на старо – еврейството.
б. предателството на Юда Искариот заклейми фарисейщината на дело и в голяма степен ;
в. светостта на Иисуса се издигна на голяма висота до Небесния Отец – достигна се висота на невъзможна за земята степен ( 35 духовен клас и нагоре ) .
г. първите ученици Христови, понасяйки твърдо мъченията и преследването в името на Иисуса Назарянина, още повече тласнаха делото на Новия завет напред. Планината на Исусовата проповед и чудодейност стана по – висока от Хималаите ; Блаженствата на тая планина ( виж Ев.Матея гл.5 ) станаха един нечуван в историята на човечеството идеал.

Nov. 14, 2021

Велики народи се стремят към праведност. За това свидетелствува проповедта на Апостол Петра. Около 3000 души се покръстили при първите християнски проповеди – Петдесетница. Без духовна чистота – праведност, това чудо с апостолите не би станало.
Деянията на Апостолите е Боговдъхновена книга, в която се излага истината;
Апостолите след Възкресението бяха единодушни и единомислени; Внезапно биде шум из небето, като че идеше силен вятър, а напълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха и се спряха по един на всекиго от тях. ( Деяния Апостоли гл.2 : 1-3 ).
Апостолите бяха много въодушевени наистина и днес има въодушевени християни ( до 1955 г. ) петдесетници, но у тях липстват ясновидски сили да знаят с какъв Свят Дух имат работа; Те говорят на неразбран език, от който да се поучи един другоземец, често този, говорещия „ чужд „ език сам си разбира, понеже говорителят е налице, а тълкувателят живее на друго място.
Под смоковницата ( „ разбирай „ Синхедрина, който не дава вече плод ) са седели и други Никодимовци. Новият завет е по – големи неща от това, ще видиш.

II. Праведността у праведника се познава ( поговорка )
Натанаил му отговори : „ Рави ! Ти си Син Божий, Ти царят Израелев . Иисус му отговори и рече : ти вярваш, понеже ти казах : видях те под смоковницата; по – големи неща от това ще видиш. И казва му : Истина, истина ви казвам отсега ще виждате Небето отворено и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески;
Праведният се грижи за живота на скота си, а утробите на нечестивите са немилостиви.( Притчи Соломонови, гл.12: 10 ) .
Плодът на праведния е дърво на живот и който придобива души, мъдър е. Ето праведният приема въздаяние на земята, колко повече нечестивият и грешният. ( Пр.Соломонови, гл. 2, ст. 30,31 )
Праведният се утърва от утеснение, а вместо него владее нечестивия ( Пр.Солом.2:8)
Праведният често страда за правдата, но той пак се оттърва, чрез своя духовно подобрен живот.
„ И след като бяхме преседели ( у благовестителя Филий ) , един пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, та си върза ръцете и нозете с Павловия пояс, и рече : Ето що казва Светия Дух. Така Юдеите в Йерусалим ще вържат човека, чиито е тоя пояс и ще го предадат в ръцете на езичниците …( Деяния Апостоли, гл.21, 10-14 )
Апостол Павел със своята праведност остава неу….. и се отдава на Божието предопределение.

Nov. 14, 2021

В точката се крие линия, в линията има спирала, в спиралата има елипса и в елипсата се развива кръг. Кръгът е най – точната повърхност, сферата ( кълбото ) е идеалното тяло.
Закръглен характер е скъпоценно богатство. Това е богатство, което определя Духовния капитализъм. Характерният ученик, който следва известни индувидуални правила може да стане духовен слухар. Такъв бе философът Сократ. Този голям приказливец, благодарение на своя „ Даймон „, (духът, говорил чрез гласните му органи в него ) , стана добър философ. Ако не бе „ даймона „, Сократ би станал дърдорко софист. Сега е „ философ „ .
б. Един въпрос към Арх.Гавраил ( 07.08.1953 год. ) : Кое е първично : мисълта ? словото ? делото ?
Отговор : В Божеството всичко е първично и едновременно. Мисълта отговаря на въздухообразното състояние, където се образува. Словото отговаря на течността – като нея се то движи . Делото съответства на твърда материя – като нея се то застоява.
Подвижност, делото засяга земята ( „ по делата ще ги познаете „ – дума Господ Иисус) и на земята, то е най – ценно, мисълта, която дава своята златиста багра, засяга духовната област – мястото на добродетелите. Любовта, като творческо начало се е проявила, като Слово. А Словото е било у Бога ( Ев.Йоан, гл. 1 ) .
По съвършеният завет ( не заветът на еврейската или съботянска събота ) , завет на неделята, „ велик завет „ на Възкръсналият е повече превъзходен, по – у… и по – величав !
в. Превъзходството в историята на човечеството се очертава стихийно : а ) индувидуално – лично; б) свободно – космично ; в ) взаимодействие между Дух и материя, ръководени от волята Божия ( Г.Хегел ) ; г ) икономически фактор ( К.Маркс ) ; д) стремеж да се индувидуализира самата история, силните духом личности, създават историята ( идеализъм ).
Вилхелм Вундт ( 1832 – 1920 ) , именит германски физиолог и психолог, счита философията, като синтеза на отделните химически науки, предназначени да задоволяват изискванията на чувствата.
г. Науката е храм, в чиито олтар трябва винаги да гори сърцето на учения – Д- р проф. Асен Златаров
д.Новата история ни позволява да разберем в една единствена синтеза едно грамадно цяло от факти, понеже може вие да вместите вътре не само електромагнетизма, който победи оптиката, а и цялата механика, цялата кинетика, хидродинамика и еластичност. Цялата физика е уеднаквена и опростена. Можем не само да обясним това, що узнахме, но още и да предвидим нови неща „ – Лангревен

Share this page