Седемте принципа у човека

Седемте принципа у човека 

         И тъй, преди да изучим методите за развоя на нашите сили, нека се обърнем към изучаване устройството на човешкото същество. Всички окултни школи единогласно твърдят за седемте принципа у човека.Тия принципи отговарят на седемте главни цвята на слънчевия спектър, на седемте небеса от по-тънко и нежно вещество, на седемте планети и на седемте Духове Божии (Откровение Йоан. Гл. IV. 5).

Свръхсъзнанието играе огромна роля както в делничния живот, така и в окултния. Като присъединим към изброените системи (отправи) и нашето физическо тяло (трупа), ние ще получим седем основни начала в човека. Те са следните:

  1. Мъртъв труп (cadaver, физич. тяло, рупа). Сам по себе си той е бездиханен, отговаря на минералното царство, пръста. След напускане от Духа добива за ясновидското око черен цвят. Съответства на мистичния понеделник.

     2.Жизненост (пищеварение и лимфа, Archeus, санскр. джива), която е безсъзнателна и произволна. Черпи струи главно от планетите Меркурий, Луната, Юпитер и Марс. Отговаря на растителното царство. Ангелите превръщат минералното в растително. Мистичния вторник.

    3.Кръвообръщението (сърцебиене, кръвоносната система) “Кръвта – това е сок съвсем особен”, казва Мефистофел в Гьотевия Фауст. У санскритските мъдреци тая отправа носи име лингашарира. Проявява се безсъзнателно и непроизволно. Черпи струи главно от слънцето. Гихтел в своето съчинение “Практическа теософия” помества в сърцето на великия Човек, сиреч човекът на 35 духовен клас (Адам Кардмон според Кабала) огъня, който влиза в човека през очите. От звездите най-голямо влияние на това начало оказва съзвездието Лъв (юли). Мистичната сряда.

      4.Дишане (всмукване прана), камарупа, мумия, е безсъзнателна и непроизволна отправа, но може да бъде направена съзнателна и произволна. Средоточие на тая система е белия дроб и гърдите. Мистичния четвъртък.

    5.Нервния ток (чувствителността и движението, рефлексът, манас, Адамовата плът) е полусъзнателен, полупроизволен. Отговаря на животното царство. Низките форми на звездното поле, подлунната област. В човека образува третата обвивка – животинската, тялото на желанията според розенкройцерите. Намира се главно под въздействието на Меркурий, съзвездието Дева (Август). Това съзвездие дарява силата за образуване и преобразуване формите; управлява червата, слънчевия сплит (nervus vagus, plexus solare) и със своите сухи, хладни астрални свойства въздействува на физико-химичните процеси в първото начало, а с Лъв (Юлий) произвежда ефирното състояние на материята, която в човека се явява като нервен ток. Мистичния петък. Някои растения (мимоза и др.) се доближават до петото начало, понеже имат почти същата чувствителност и двигателност, както и животните. Архангелите могат да превръщат едно растение в животно.

     6.Събирателно съзнание (органите на чувствата; троицата: ум, чувство и воля; будхи) е началото на свяст и произволно светоразбиране. Отговаря на човешкото царство. Много животни могат да се повдигнат до тая по-висока степен. Намира се под въздействието на съзвездието Овен, което управлява главата, мозъка, огнената воля и нервните средоточия. И поради последните има свръзка с петото начало. Дейното съзвездие Овен, принадлежащо на Огнения Триъгълник (Март, Юли и Ноември) придава на човека сила оплодотворяваща (Духът оплодотворява мисълта и тя ражда словото, думата) търпение, умствена сила, сила на любовта, па и на мъдростта. Тука се образува мисловното тяло, с което човек живее в Рая и по-нагоре. “Всинца няма да умрем, но всинца ще се изменим в една минута, в мигновение на око, с последната тръба; защото ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Трябва това тленното да се облече в нетление, и смъртното това да се облече в безсмъртие”, казва ап. Павел (I Към коринт. гл. XV, 51-4). Тия стихове подразбират физическата смърт, духовната обнова и живота в Рай. Тука не става дума за възкресението с физически тела, както някои погрешно схващат, защото плът и кръв не могат да наследят царството Божие (Еванг.). Шестата отправа дава вещество тънко и лъчисто за четвъртата - светлоструйна обвивка в човека. Тука е мистичната събота.

     7.Свръхсъзнание (чистия дух, атма.). Отговаря на царството на висшите духове – деви, ангели. Мистичната неделя – завършек, почивка.

Първото начало образува минералната обвивка на човека, най-грубата и мъчно подвижна. Второто, третото и четвърто начало са по-тънки и нежни в сравнение с първото и образуват растителната обвивка, гдето стават процесите на електричеството, топлината, светлината, токовете на ефира, магнетизма и пр. Второто, третото и четвъртото начало заедно с мъртвия труп съставят дела на низшите начала, безсъзнателни сами по себе си, а последващите три начала имат връзка с Божествената Троица: Живот, Светлина и Любов. Тройката се развива в седморка, свещеното число в Кабала. Марк Хавен, известен духознаец, казва в едно свое съчинение: “Седморката е двойното съзнание, което животът получава от формата на материята.” Числото седем е олицетворение на Божия Дух, седмократното дихание, от което се оправя всяка еволюция: в пеленачето и възрастния човек, в здраве и болест, в единицата или обществото. Някои ученици на Духознанието достигат донякъде още приживе тая висока степен. В Индия тях зоват йоги, а на запад – реинтегрирувани (възсъединени).

Действителната форма на първото начало е ясна: това е човешкия труп, който без формата на звездното (подлунното, астралното) тяло би бил безформен, без определен образ. Действителната форма на второто начало е белезникаво сияние около тялото, от дясна страна със синкави отсенки – признаци на духовно естество, а от лява страна с червеникави отсенки – признаци на физическо естество. След смъртта това около телесно пламтение трае до някое време, като се навърта близо до тялото на мъртвеца и има същата форма. Опитите на Д-р Барадюк в последно време с фотографиране на около гробищни призраци показват, че тоя род вещество не е особено ефирно и тънко и че при по-гъсти напластявания може да бъдат забелязвани с просто око. Фотографската чувствителна плоча ги отпечатва твърде ясно. Първото и второто начало съставят физическото тяло. След тъй нареч. смърт физико химическите процеси унищожават трупа, а блещукането на второто начало като парообразна сянка остава за малко до пълното разлагане на трупа около него и след това също изчезва в пространството. Третото, четвъртото и петото начало образуват астралното, звездното тяло. То се състои от лъчиста материя и е безцветно само по себе си. Неговата форма се отпечатва на физическото тяло на земния човек. Чрез астралната форма се явяват духовете на ясновидците и чрез тая съща форма може да става духовно излъчване на разстояние. При втората смърт (виж Евангелието) се унищожава, сиреч когато духовната същина, Христовата душа с Духа напуска Чистилището и отива в Рая.

Действителната форма на шестото начало е мисловното (същински духовното) тяло – менталът. Преживява лъчистото тяло и има форма овална, яйцеобразна. Има различни хубави цветове, които трептят и се менят, преливайки един в други. Когато лъчистото тяло (звездно, сидерално, лингашарира) е съставено от по-чиста храна, при духовен живот на неговия носител, то пропуска  през своите прозрачни частици мисловното тяло и последното излиза около тялото, над раменете, а особено над главата във вид на ветрило. Това е истинското духовно сияние с най-хубавите цветове на дъгата. Колкото повече е напреднал човек в духовните класове, толкова и сиянието е по-блестящо от главата до над раменете. От дебелината на косъм, каквато е у човека на първия духовен клас, то достига до пет пръста и от нея се пръскат прекрасни лъчи, които обгръщат  целия стан на духознаеца от 30 – 35 окултно  мистичен клас. Това сияние Мойсей наричал aor; средновековните алхимици го именували злато, и на злато се стремели да превърнат всички други химически елементи, посредством Божествения философски камък(lapis philosophorum) – Любовта. Чрез силата на волята (елемента сяра у алхимиците) духовният човек се освобождава, при мощната подкрепа на мъдрост (живак, Меркурий) от всички необуздани низки страсти и става чудотворец.

Papus в книгата си  “Практическа магия” разправя за някои йоги в Индия, които за 1-2 часа могат да направят да покара цяло растение от току-що заровено в земята семенце. Това те правят с помощта на ония сили, които се намират в звездното им и мисловно тяло. Барон Райхенбах в своите Lettres odigues – magnetiques описва чудните свойства на тия сили, които нарича с едно общо име ОД. Окултистът Алберт Поасон съвсем не забелязва, че Alxaesi’a на херметиците е тоя същи ОД и че Spiritus mundi не значи само материя.

Мисловното тяло, което се явява най-чистата одежда на безсмъртната душа и безсмъртния дух, се промъква в бащата и майката при половия акт чрез зародишевата молекула – nucleolis  в клетката (citulla). Ето защо не всички клетки имат nucleolis (ядчица); у които липсва тая частица, липсва безсмъртен дух. Седмото начало няма форма. Тая искра от Божеството е без начало и без край, без вещество само по себе си и без пространство; тя работи във времето като геометрична точка, която за едни образува своите кръгове на еволюцията, подобни на елипси. Това е определението на един голям период от вечността. Що се отнася до самата безкрайна вечност, графичното й изображение може да стане чрез парабола, по чиито път точката дух извършва своя нанагорен вървеж към духовното Слънце. Седмото начало е естествената прогресия от грубото към нежното, от материята към Духа, разстоянието от черния стълб в храма Соломонов до белия.

Второто начало се локализира в стомаха, червата и лимфните съдове; третото – в артериите, вените и сърцето; четвъртото – в дробовете; петото – в нервите, гръбначния мозък, който пази възпоминанията от минали превъплатявания, plexus solaire – блуждаещ нерв, симпатичната нервна система; шестото начало се локализира в големите мозъчни полукълба; седмото не е въплътено, но действува чрез различните видове енергия над всички други начала. Животът на Божеството в човека тече от камъка до Бога (сравни стълбата на Якова кн. Битие гл. XXVIII, 10-13) и обратно – от Бога към камъка. 1-2-3-4-5-6-7 и 7-6-5-4-3-2-1. Първото е еволюция, второто – инволюция. Първото е материализация на духа, второто – спиритуализация, одухотворяване на материята (кн. Битие, гл. II, 7).

Като повдигнахме завесата на седемте начала в човека, нека разясним това с нагледен пример. Да си въобразим един човек в три главни състояния: 1) мъртво, 2) спящо и 3) бодро, будно. В първия случай имаме само труп (физич. тяло); във втория – към него се прибавя живота, сиреч жив е човекът, има дишане, кръвообръщение и функциониращи нерви (трето, четвърто и пето начало); в третото състояние, като се събуди, човекът има способността съзнателно да действа (шесто начало). По такъв начин имаме тройна схема: 1) физическо тяло (първо и второ начало); 2) живот, астрално тяло, душа в обширна смисъл на думата и 3) психика, съзнание, мисловно тяло, дух. Локализацията им е следната: стомахът, гърдите и главата. Още по-правилно ще бъде обяснението, ако си представим човека в четвърто състояние – екстаз, самадхи, възхита. При това състояние действа най-добре духът над материята.

Тялото, душевното тяло, мисловното и Духът отговарят на четирите стихии: земя, вода, въздух и огън, а така също на четирите темперамента в човешкия характер: холеричен, флегматичен, меланхоличен и сангвиничен. В природата, както е известно, резки граници няма (natura non facit saltus) и затова между людете се срещат мнозина със смесени темпераменти. Доказано е, че не само материята и енергията преминават една в друга (радий; работите на физика Густав Льобон), но че няма, от друга страна взето, между силите на естеството и енергиите на Духа и Душата строга граница.

 Всичко в природата се одухотворява от Светия Дух чрез Дева. Всичко е построено по един план на Единствения. Между минералното, растителното, животното, човешкото и духовното няма скокове, а постепенно възвисяване. Само Бог може да превърне първите шест начала на седмо, сиреч да създаде чрез мирис (Любов) човек с жива душа.

Share this page