Ангелите и еволюцията

АНГЕЛИТЕ   И   ЕВОЛЮЦИЯТА

            Когато стане дума за еволюция, материалистите винаги схващат това понятие едностранчиво, засягащо само видимия свят. Окултизма има това предимство, че приемайки напълно еволюционната теория от минерала до човека, разграничава това понятие и за отвъд. По тоя начин ние се срещаме с ангелската раса, която е по – горе стояща от човешката и която има за цел да помага на  изостаналото назад човечество.

       Всеки символ е продукт на идея. Идеите са символ на мисълта. Самата мисъл пък е символичен отклик на моето Аз на вдишване и издишване на Божествената воля.  – Божествено сияеща душа, Едното, Безкрайното. Така мислите, идеите се предават от земя на земя, от небе на небе и от дух на дух, до техния първичен Извор.

       „ Ангелският свят е прототип на естествената сфера на Безкрайното, „определя автора на хубавата книга „ Светлина от Египет „. Небесния мир е отражение на ангелския; духовния мир  е прототип и символична  проява на небесните кръгове. Астралния мир е отражение на духовните сфери и най – сетне материалния мир е конкретна сянка на астралната област. От това можем да разберем, че много хваления, човек е на твърде ниско стъпало от творческата стълба.

       Първоначалното изпускане  на вълните на живота в мировото пространство е следвало тоя ред :

       А) Вълна Духовна или  Царство на Творението, символ на което е Словото.

       Б ) Вълна Астрална или Царство на Предпочините, символ на което е Идеята.

       В ) Вълна въздушна или Царство на Силата, символ на което е Могъществото;

       Г ) Вълна Минерална или Царството на Явленията, символ на което е Справедливостта;

       Д ) Вълна Растителна или  Царство на Живота ( в по – тесен смисъл ), символ на което е Красотата;

       Е ) Вълна Животна или Царството на Съзнанието, символ на което е Любовта;

       Ж ) Вълна Човешка или Царството Ума, символ на което е Славата.

       Първата от тия вълни образува ангелския свят, от където следва първото, починно движение на творческата мисъл. Тоя първи тласък се разширява по цялата бъдна орбита на зараждащата се система и подготвя пространството за възприемане и проява на сила по – малко ефирна.

       Земния човек, без да се смесва с неговия дух , е естествено произведение на плодотворните качества на  своите земни родители. Божествената  дейност на Азът е духовният резултат от плодотворните качества на ангелските прародители в Божествените светове. Ала не трябва да грешим. Азът не е сътворена същина в състояние ангелско – то е само набелязано за двуполов живот. Азът никога не е имал начало, а също и край : то е съвечно с Божественото. Хармонията или Божествените вибрации само го надарили  с духовна дейност, извлекли го от състояние  на безсъзнателност и го  тласнали напред в движението на вечния живот.  

       Тези отново деференцирани атоми , остават в гънките на душата дотогава, докато небесните струи се прекратят. Тогава в силата на реакцията ( повратно движение ), те се увличат от небесното лоно и се докарват от небесните токове в ембрионално зародишно състояние на Серафимите.

       Непосредствено след това те изхождат в райския свят на Херувимите, гдето двуполовото Аз става Адам и Ева, според книга Битие. Въпреки тия чисти души близнаци, като се покоряват на вътрешните подбуди на своя еволюционен съблазнител, увличат се в материята, проектират от себе си две души във форма на духовни монади. Тези монади се тласкат във вихъра на световната еволюция, където се разделят. Най – после тия монади се заравят в гъстото минерално царство на дадена планета, което представя грубия червен цвят на небесната дъга. В това състояние те представят скрития огън или скритата самопроизволна  сила на материята.

       По пътя на вековния кръговрат Божественото Аз трябва да слезе в едно състояние по – външно от райското. Душата, за да достигне пълен развой  на своите сили, способности и дарби,  за да развие своите мъжки и женски елементи се хвърля във външната сфера ( земята и под земята ) на субективната дъга  от великия цикъл. Тук тя преминава  многочислените сфери и състояния, достигайки точката поляризация на творението, това е втората смърт, за което разказва Апостол Павел. От тук, от поляризацията насетне душата  започва да  се издига наново с по – съвършени форми, до човека. Пътя завършва до точката на отправата на душите близнаци, сиреч райското състояние, гдето душите губят  своя пол и образуват пълно Божествено Аз.

„ Човек е паднал ангел „ – казва християнския философ Ориген. Тия думи обяснени по – добре съдържат дълбока истина.

       Какво нещо е човек по състав ? Какъв е неговия херметичен растеж ?

       А. Форма физична, четворна по своя състав, състояща се от кости, кръв, плът ,кожа. Тая форма е съставена от множество отделни органични клетки.

       Б. Тяло електроживотно, по вид съставено от бледа фосфорисцираща светлина. Тая светлина, представя  очертанията на физическото тяло, както  скелета из пътя очертава вътрешната електронерна система на организма.

       В. Астрална  форма, съставена от магнетична светлина с произход от планетите. Това е ефир, претърпял промяна на  форма и качество астралната светлина може да уподобим на вода.

       Г. Душа животна. Тя няма отделна форма. Това е обвивката на желанието, низките егоистични  прищевки.

       Д. Тяло духовно, организъм чисто ефирен и в повечето хора при сегашното състояние на нравствеността се намира в зародиш. Духовното тяло е бялата одежда в ангелското положение на човека – бялата дреха и златния венец според Откровение от Йоана.

       Е . Божествена душа, също безформена като животинската съсредоточие на възвишеното.

       Ж. Същността, която е чистия Дух, Божественото Аз . Това е безсмъртен  лъч от духовното слънце – Чистия дух се  въплътява напълно в човека след седемте превъплъщения в материята. Това е човекът с три тела ( строго взето три принципа и четири обвивки форми ). Някои наричат петия принцип интелект, човешка душа, манас. Умът е двигателна сила на човека от минерала до висшето Аз, но това не ще рече, че човешкия Дух ( според погрешното вярване на известни будисти ), че човешкия ум се въплъщава в минералното царство. Когато умът е деен човек става благороден, добър, паметлив.

       Това тайнствено устройство на човека отговаря на триядата на древните гностици и на съвременните спиритуалисти ( тяло, душа, дух ) по този начин :

       Тяло ( А,Б ) , Душа ( В, Г ) и Дух ( Д, Е , Ж ). Това устройство отговаря на четвъртия строеж на кабалистите и гръцките философи, спекулиращи на  египетското  Богознание, което е учило ,че има : 1) Тяло физическо; 2) Тяло астрално или магнетично; 3) Душа животинска; 4 ) Душа Божествена; Като сравним с херметичния строеж ще имаме : физично тяло ( А, Б ), астрално тяло ( В ), душа животинска ( Г ), душа Божествена ( Д, Е , Ж ) . И това същото е което знаем във всички системи. Човек е съставен от две триади и една Божествена единица :  ( 3 + 3 + 1 = 7 ) .

       Има седем степени на душата от дивачество до свръх гениалност. Човек трябва да изкара  седем пъти превъплъщения, вземайки средно по пет класа. Достигналите 35 духовни класа на Земята са кандидати за чистия духовен ангелски свят. Има обаче Ангели над 100 духовни класа.   

Share this page