Мистичната седмица у човека

МИСТИЧНАТА  СЕДМИЦА У ЧОВЕКА :

        МИСТИЧНИЯ  ПОНЕДЕЛНИК

        В тоя ден започва всяка работа.Отговаря на първия ден / период от сътворението на света.,когато се е отделила тъмнината от светлината и доброто от злото. Духовният човек ,трябва да има понеделникът за ден ,в който със свещен трепет да отдели двата принципа,които се смесват в света. Както едно дете ,в своето растене започва да различава полезното от вредното,приятното от неприятното, така и човекът на духознанието ,в своя духовен понеделник – първия период на развитието си, долните духовни класове - е длъжен да различава кое е Божествено и кое сатанинско.В тоя ден се дава кесаревото кесарю,а Божието Богу.Който човек иска да прилича по образ и подобие на своя Небесен Баща, трябва да каже на неговие Свят Дух: “Влез благословений от Господа: защо стоиш вън? Аз ти приготвих къщата / физическото на земята /,и място за камилите / сътрудниците на Духа,работещи за доброто/ /кн.Битие гл.24ст.31/.И ще влезе Духът със своите съработници в тоя човек и ще бъде добре приет и настанен.

       Понеделникът символизира мистичната сватба, сиреч слизането на духа в материята за спасяване на човешката душа. Синовете на Боговете / Бени ха Елохим/ се увличат от красотата на човешките дъщери и могат да се прелъстят ,защото материята заедно със своята привлекателност носи и опастност за Духа.Както Луната заема своята светлина от Слънцето, така душата добива своята мощ в мистичното и бракосъчетание с Духа. Елена ,хубавата щерка на царя Прияма не е само име на историческа красавица,но служи и като символ на човешката душа, която бива открадната от небесния Парис. Луната трябва да стане като Слънцето. Че това е така свиделствуват многобройните имена на Луната имащи общо с митологията на древните: По същия символ и душата в своето растене трябва да стане подобна на Духа. Сара / княгинята на Еврейската кабала/, за да роди Исаак / син на смеха,рожбата на чистосърдечното веселие /, трябва да има за мъж Авраам- баща на множествата ,който преди обещанието си с небето е бил само Амрам – баща на високо /Битие гл.17,ст.4-6/. Астрологично взето понеделникът се намира под покровителството но св.Парашкева.Денят не е благоприятен за важни дела. Само девет часа сутринта е по-добър час. През тоя час превишава положителното влияние на добрите Сили, които казват : Да бъде Светлина! Понеделникът отговаря още на първия духовен клас – класът на покаянието.

            МИСТИЧЕН  ВТОРНИК

            Тоя ден се продължава започнатата работа от предния ден.Отговаря на втория период от сътворението на света,когато се е квалифицирала материята на разните полета: физическо,звездно,мисловно и чисто Божествено.Духовния човек,трябва да има вторника за ден на изкушението и с боязън в себе си да се пази от всяка лоша мисъл,от всяка лукава дума или зло дело,защото всичко това се дължи на изкусителя Дух.”Бъдете хитри като змиите и незлобливи като гълъбите.”,казва Иисус Христос на своите ученици.На всеки опит на изкушаване от лукавия Дух,духовния човек,трябва да противопоставя своята хитрост.В тоя ден ,човек трябва да има истинско познание, че само нравствено доброто е красиво и достойно за удивление, че почит и уважение на земята заслужава не материалното благосъстояние,а чистия дух на Господа.

      В тоя ден със светски хора яж и пий, но не върши делата им. Във вторник с митари и грешници се събирай, но пази се , о сине на Небето от твоите другари да не те научат на някой порок, та да загинеш духовно или да изгубиш блясъка на своето сияние. За да не паднем от духовните класове,трябва да регулираме отношенията си с оръдията на изкусителя дух: ние трябва да им кажем:”Вие сте пришълци между нас и синове на чужденци / лоши духове/.От вас ще купуваме ,а също и от вашия род, понеже живеете между нас.От вашите грешки ние ще изградим нашето духовно издигане.Вие живеете в невежество ,вие сте чеда на изкушението ,затова и робувате.С вашите грехове,вие се задължавате нам, щото един ден да ви спасим. Ала сега ще ни служите за бъдното приравнение между нас и вас.И ако от нас не се поправите ,нашите синове и дъщери чрез Духа ще ви поправят.За свойте братя обаче ще гледаме снизходително”./ сравни кн.Левит ,гл.25,ст.45-46/.С една реч за лошите духове ,които носят изкушението ,духовния човек ,трябва да има Христовия бич,бичът против търговците в храма;за добрите духове обаче той трябва да има проповед за блаженствата на Планината.

      Вторникът символизира изкушението на плътта.Подобно на Иисус Христос в пустинята, всеки човек се изкушава от злото,което трови собствената му кръв от отровните агенти на лукавия и от Сатаната – най-големия враг.На изкушението е потребно да противопоставим усърдната молитва във собствената си стаичка/сърцето/ и постът, който прави да се чувствува тържеството на духовната воля.Астрологично взето вторникът се намира под влиянието на планетата Марс.Старите гърци и римляни са почитали в лицето на Марс- бога на войната, сиреч разрушителят на равновесието.Докато понеделникът в Кабала ,отговаря на единицата, вторникът отговаря на двойката, числото две-символ на борба,колебание, а следователно и изкушение... Вторникът е ден на сравнение ,което се поражда от закона на смените. Религиозно взето тоя ден се намира под покровителството на св.Мина. За важни работи вторник не е благоприятен ден, особенно часът от 11,30 до 12,30 сутрин и 3 часа вечер. Само сутринта 7 е по-добро влиянието, както подир обед, без третия час подир обед.Вторник отговаря на втория духовен клас,в който лека полека се извършва промяната на човека към духовния стремеж и нужди.

           МИСТИЧНАТА  СРЯДА

           В тоя ден се благославя всяка добра от Ангелите.Отговаря на третия период от сътворението на света, когато са се появили първите семена на растителното царство.Благодарение на това царство е станало възможно  отпосле да се появи всяко животно и най-после човек. Така, всички електрически сили в естеството са били впрегнати на работа през третия творчески период на земята.Светските дела започвани през този ден не са трайни,духовните са много добре благословени.Човекът на истината може да каже на своя противник: напразна е твоята надежда днес,защото успеха на делата ти е съмнителен.По тоя път ,ти ще умреш,като сирийския цар Венада, и наследник ще ти бъде оня,когото не очакваш/ сравни кн.Царете,гл.81ст.10-11/.Срядата символизира страданието ,което е свързано с любовта.Всички души,които любят страдат.Най-възвишено и боготворимо страдание е онова на напредналите души. То придава на сиянието/ореола/красивия червено- розов и вишнев цвят. Страданието е постоянния спътник в нашия човешки живот.Ала има и трябва да различаваме два вида страдания: едно,което работи с надеждата за по-добър живот на човешкия род и друго,което е без утеха,усмивка откъдето и да било, а следователно и без всяка надежда.Тъй звучи то и ни навява смъртния повей на Ада. Това второ страдание е горчивата мъка,страданието на падналите грешни души. Ако те държаха сметка за свойте мисли,думи и дела,те нямаше да изпитват сетнините на закона на възмездието.Страданията на Господа Иисуса ,започват от сряда.Това са най-възвишените страдания,които някога са претърпени от една възвишена почти недосегаема Душа.Иисус Христос,казва един датски философ,струва много повече със своя многострадален и идеален живот,нежели всички християни,взети вкупом от начало до днес. Изглежда,че това ще е самата горчива истина,която тъй зле препоръчва съвременните християни или лъжехристияни! Това са хора,които са готови да водят война до смърт за някоя малка догмица или незначителен обряд,а забравят най-главното,най-същественото: да любят ближния си и да страдат за него.Страданието е необходимост за ръста на душата.Горчивините на земята претърпени за благото на себеподобните,се превръщат в отвъдния мир на радост и блаженство.Без мъка,гласи една подумка,няма наука. Без труд,който влече подире си неизбежно страдание,не може да се повдигне човек в горните духовни класове.

      Астрологично взето сряда се намира под влиянието  на Меркуриевите лъчи.Религиозно взето – сряда се намира под покровителството на св.Богородица, наставница за облагородяващия душата пост. Сряда отговаря още на третия духовен клас – класът на спасението: защото спасение за човека не може да дойде без страдание. Страданието е причина за пораждане на духовна красота.Особено добри часове в сряда са 7часа сутринта,3 часа вечерта, и 9 часа вечерта.

           МИСТИЧНИЯ  ЧЕТВЪРТЪК

           Тоя ден е четвърти поред на седмицата,а числото четири,според древната мъдрост на евреите – Кабала е израз на физическата материя и нейната реакция. Краката на човека ходящ по земята образуват четириъгълник.Ако се прокарат прави отсечки по посока на раменете или изопнатите встрани ръце и главата, ще се образува триъгълник. Тоя триъгълник стои на четириъгълник / краката /,които щом човек стои седнал,образуват кръст. Триъгълник над кръста,означава в алхимията–сяра-човешкото естество.Четвъртъкът означава четвъртият  период от творческия процес на земята.През тоя ден духовния човек може да каже на всички ония,които са привързани към грубите материални условия/удоволствия/: Вашият четвъртък не може да ви спаси.Ниското звездно влияние ще ви погуби,ако не си спомните и не обърнете очи към Небето.Вие ще бъдете тор върху повърхността на земята,защото сте далеч от духовния лъх.И ръководители да бъдете в света и големци на стада ,няма да ви размине: смъртта ви чака ,ножът виси над главите ви/ сравни кн.пророк Иеремия,гл.25,ст.34 /.Четвъртъкът е по-духовен ден след обед.Най-благоприятен час през целия ден е третият час ,след обед.Четвъртъкът символизира наказанието.Ако доброто е по-силно през този период, злото бива наказвано с цел да се поправи.Тоя ден е на борба,между Христа и Сатана,между носителите на истината и ония на лъжата. Човек се поставя ,между доброто и злото,от които му се налага непременно да избере едното.Отговаря на четвърти духовен клас,в който се почва обновата и човек туря начало на превръщане, що го води във вечността.Астрологично взето четвъртъкът се намира под влиянието на Юпитеровите лъчи.Религиозно взето четвъртъкът се намира под покровителството на св.Никола.

           МИСТИЧНИЯ  ПЕТЪК

           Тоя ден е петият поред на седмицата, а числото пет според Кабала, означава Бог ,носещ на людете светлина. В книгата на Таро,този ден съответствува на петия ключ и изобразява на рисунката  седнал иерофант / духознаец/, който държи в ръка кръст с три напречни полюси – символ на материалния,астралния и духовния свят. Пред тоя човек ,стоят на колене други двама и слушат неговите наставления. Петъкът отговаря на петия творчески процес,когато на земята се е появило животното царство. В петък биде разпнат Иисус Христос, с друти думи тоя ден символизира смъртта.Духовният човек ръководител,може да каже на ония ,що следват в живота същия път:”Досега ви говорих с притчи ,но настава час да ви говоря явно и да ви възвестя за Небесния Отец. Каквото попросите в името на напредналия духом,ще ви се даде направо от Горе защото Небесния Баща ви люби” / Сравни :Ев.Йоан ,гл.16,ст.25-27 /Който е свидетел на разпятието ще бъде свидетел и на Възкресението.Който е претърпял мъките ,ще дочака и радостите.

Петъците е добре да се прекарват в пост и молитва.Те не са никак благоприятни за материални работи.Особено са злополучни следните 12 петъка:   1/ първият петък през март, когато Адам е бил изгонен от рая; 2/ пред Благовещение, когато Каин е убил Авела: 3/  пред празника Св. Дух; 4/ пред рождество на Йоан Кръстител; 5/ пред Петровден; 6/ пред Успение Богородично; 7/ пред обезглавяването Кръстителя /праздник/; 8/ разпяти петък пред Великден; 9/ пред празника Воздвижение честнаго Кръста; 10/ след тоя ден; 11/ пред Андреев ден, когато ангелът се явил на Мойсея; 12/ след Рождество Христово, когато бяха избити 20 000 деца заради Спасителя. Астралогично взето, Петък попада под влиянието на жълтите Венерини лъчи. Религиозно взето, петък се намира под покровителството на Св.Иоан Богослов, който с право носи името апостол на любовта. Петък отговаря на пети духовен клас.

                  МИСТИЧНАТА  СЪБОТА

                 Тоя ден е шестия по ред на седмицата, а числото шест, според Кабала, е съединително число между жизнената активност и същността от една страна /5+1/, а от друга - число на умножение до безкрайност абсолютна потенциалност във Вселената /4+2/ и въздействието на словото върху тая потенциалност /2+3/. 6 е число на съвършенното отражение, илюзията. Докато през време на Стария Завет събота е била седмия ден /първият седмичен ден се е считал неделята/, в Новия завет съботата става шестия ден, отговарящ на шестте циклични прояви на творческите сили. Това същото съответства в книга на Тота на следния израз: “Това, което е Горе, е подобно на онова, което е долу.” Съботата отговаря на шестия библейски ден /период/, когато образуването на земята със седемте й  полета /небеса/ се е привършило и всичко това е било много добре /кн.Битие, гл.1, ст.31/. В книгата на Таро събота отговаря на шестия ключ – Влюбеният. Това е едно изображение на момък, стоящ между две жени: едната е с корона и представя добродетелта, а другата е украсена с цветя и представя порока. И двете увличат момъка, всяка на своя страна. Над техните глави е изрисуван Амур с натегнат лък. Тоя ключ символизира свободата на волята и изкушението. В религиозно отношение изразява положението на еврейското потомство, поставено в днешно време между езичествата и оживяващото Християнство. Духовният човек може да каже на оня, що изпълнява строго Божествената заповед, а няма любов Божествена, която стои над всички; без тая любов твоите способности са нищо, твоите дарби пара не струват. Твоята духовна хубост ще повехне и злото от миналото отново ще те  нагази. Един недостатък имаш ти, махни и него /сравни  кн. Естир гл.1 ст. 17/. Според духознанието, съботата е основанието на духовния живот. Астрологично взето,  тоя ден попада под лъчите на планета Сатурн, която символизира завършека на вселената и видимата природа. Религиозно взето, събота се намира под покровителството на Св.Йоан Кръстител, който приготвяше пътя на Господа чрез проповедта: “Покайте се, защото се приближи царството Небесно. “ И своята проповед той с водно кръщение подкрепяше, което е предвестник на друго едно кръщение чрез Дух Святи. В събота най-добри часове са 7, 9 и 3 сутрин  и следобед. Времето от 3 ч. вечер до 6 ч. в. не е добро за духовни почини. Съботата символизира погребението. Съботата отговаря на шестия духовен клас. В сьбота е особено добре да се молим за заминалите отвъд братя и сестри.

            МИСТИЧНАТА  НЕДЕЛЯ

            В тоя ден престава физическата работа. Отговаря на седмия период от съществуването на земята, който още не е завършен. Тоя период е времетраенето на планетната еволюция, възкресението на човека в доброто, чистото и истинното ,и заедно с това подтикът за другите да заемат едно по-високо място в стълбицата на мировия напредък. Неделята отговаря на седмия елемент в строежа на човека, онова състояние, когато висшето безсъзнателно /санскритското Атма/ почва да въздейства над нашия физически мозък, по усетно през седмия период се празнува тържеството на духовното над материалното. В Крата Репоа /посвещение в древното тайно общество на египетските жреци/ седмата степен отговаря на пророчеството, сиреч посвещение в тайните на Духознанието, е ставал Сафенат Панках /фр.д./ владетел на райските ключове, силен и мощен дух в плът. Първата степен в тая египетска школа минавал посветеният, като изучавал мълчанието и покорността. Втората степен минавал ученикът на Духознанието, когато бивал изкушаван по всевъзможни начини и не се поддавал на изкушенията. Третата степен се давала на оня, който преминавал страдания заради доброто на своя ближен. Четвъртата  степен бива на безстрашието за духовната истина. В петата степен ученикът се учел да побеждава Сатана, най-големия свой противник. Шестата степен отговаряла на предпазливостта, която трябва да има духовният, та да пази свещените истини от кощунството на греховния свят, да не хвърля бисерите на свинете. И  най-сетне, в седмата степен, както се казва и по-горе, посветеният - Сафенат Панках се учил на пророчество. Развоят на човека през течение на седмицата нужно е да отговаря на тия седем степени:  а/ състояние на естественото гадаене или налучкване на истината; б/ предугаждане на истината чрез сънни образи и картини насън; в/ познание на истината по разположение на външни премети, наричане за неща; г/ познаване хората по лицето /физиогномика/ и по чертите на ръката /хиромантия/; д/ ясновидство и духовно слухарство; е/ познаване истината и по други окултни способи; ж/ магия или знание за духовната мъдрост, която дава духовната възхита от Божественото, забравяне и съзерцание в горните небеса и пророчески дар.

     Неделята е всякога благоприятен ден. Той трябва да служи за равносметка на останалите дни и за план към по-голям напредък в Истината. Духовният човек може да каже на ония, що следват по неговите стъпки: “В седми период на вашия живот ще бъдат измерени делата ви от миналото и тогава Бог ще въздаде вам с най-добрата и съвършена мярка.” /сравни кн. Пророк Иезекия гл.11, ст.6-7/.

     Неделята е ден и на Възкресението, защото в него най-великият от човеците - въплотеното слово - възкръсна от грубата материя, която носи смърт за неприготвените низки души. Неделя е празник на Божественото, денят на чистотата далеч от нечистотата. Неделята трябва да се прекарва в молитва и добри мисли за ближните, в четене на полезни книги /особно Библията/ и в добри деяния.  Господният Дух препоръчва четене и размишления върху 12, 13, 14 и 15 глава от Ев.Матея. В 12 глава ясно се изтъква, че празника е празник за душата и като така, той може да го наруши, за да спаси своя ближен в нужда. Ако нашия ближен се дави през  този ден, празникът не трябва да ни връзва ръцете, щото да оставим да загине човекът. Ако друг наш брат по душа се намира в някоя беда, ние няма защо да гледаме, че е неделя, а да направим всичко добро за неговата избава.

В глава 13 на същото Евангелие се говори за сеяча на духовното семе. Всеки духовен или претендиращ за духовност човек е длъжен да си направи сметката за духовната дейност: къде и колко семе е посял, погрижил ли се е за неговата почва.

Share this page