Значение на духовните класове

      ЗНАЧЕНИЕ  НА  ДУХОВНИТЕ

   КЛАСОВЕ

   В  СВЕТЛИНАТА  НА  ДУХОЗНАНИЕТО

                   Живота  на разумното същество ,отвъд / задгробния живот/ или тука на земята,е непрекъсната верига от опитност и поука.Най-мъчното нещо около нас е да урегулираме нашите отношения със света , в който живеят близките нам: най-трудното нещо в нас е да турим ред в нашете отношения с Твореца на духовете. Духът се учи и човек се учи.Целта на живота е съвършенството., а съвършенството на човешката душа е произведение на трудностите в превоплатяванията  и преполовяващия се път от периферията на световете към центъра на живота. Мъдростта на Небето няма предел.Живота особено тук на земята е едно училище , в което има класове за спечелване на тая Мъдрост. Хората на света, въпреки външната им образованост, са още в отделенията : те едва успяват да добиват първите уроци ,началните познания, без които животът е почти невъзможен. Тия уроци за духознаеца са нищо ,те не го задоволяват.Душата на такъв човек жадува за по-кристални ,по-сладки извори, от гдето би могъл да пие живата вода на мъдростта. Той живее в свят и следва класовете. Отделенията на първоначалното училище отдавна е прекарал с успех.

      Тия класове са 35 – тридесет и пет , те са мистичната пентаграма, която предстои на всеки разумен човек за разузнаване. Това са петтех кръга на Божеството , което ни нашепва при тайните врата на сърцето : Аз съм Път,Истина и Живот. Във всеки кръг има по седем класа, които се научават нови познания на Духовния свят. Всеки клас посочва възрастта на мистичния Христос, който живее в нас и чието изибражение напреднал ясновидец може да види в горната половина  на тялото/ гръдния кош /. Класовете са 35 / 5 кръга на съвършенството земно по 7 свещени класа всяко /, според годините на Иисуса Христа,Спасител на човечеството.

І ДУХОВЕН КЛАС – ПОКАЯНИЕ

Това е духовната къпалня.Човек вързва езика си ,да е само за говорене, не за дърдорене и направя преграда на ума си , за да не спуща повторно и скита по астралните пътища  на сметта ,миязмите и мръсотиите.Човек разбира,че Господ е начало и край на всички неща и същества, и че само Той е в състояние да оправи обърканите ни работи.В тоя клас настъпва пълно разочарование от грубата светска сила, която употребена сама без любов , докарва изключителни злини ва своите обладатели.Това разочарование е начало на покорност към Небето.Човек прощава на своите оскърбители. Молбата на каящия се звучи в Небето ,като глас на славей.В тоя клас ученикът познава и почва да прави разлика между добро и зло , тук хвърля котва мистичната сила. Религиозно схващано,тук се зачева градежа на добродетелта, без която по-сетнешен духовен живот е немислим. Астрологично взето тука господствува планетата Марс, която символизира силата. Окултно смятано в първия духовен клас действува Божествения Огън , който е душата на слънцето и живота на златото.

ІІ ДУХОВЕН КЛАС  -  УСПОКОЕНИЕ от лошите духове

Те действуват материализирани в лоши мисли и опорочават живота. Човек разбира,Господ Иисус Христос началствува над всички народи, племена и езици. Човек влиза в двора на Божествения храм и надниква, макар и отдалеч в неговата вътрешност.Тука се научава милосърдието ,което произтича от съвършенната любов. Молбата звучи в небесата като сребърен кимвал.Човек бива по-твърд в доброто ,защото изпитанията на втория клас / две е число но борба ,на творчеството/ го закрепва духовно тъй, както вятърът закрепва в земята младото дръвче. Астрологично погледнато ,втори клас се намира под влиянието на планетата Меркурий,която на земята символизира правдата. Във втори клас ученикът се отделя от съмняващите се и невярващите. Тука се оковава посветения в колесницата на Провидението ,подобно на древния царИксион,който като желаел насилствено да завладее богинята,тласкан от едно неубоздано влечение, обгърнал един измамлив облак/ светските удоволствия / и напокон за да изкупи своята вина ,бил привързан към коресницата на Съдбата с въжета от змии.

ІІІ ДУХОВЕН  КЛАС – СПАСЕНИЕ

Човек разумява всичката опастност от напуснатия порочен живот. Чувствува се задоволен и на безопасно място.Молитвата му към Небето се чува ,като песента на море, на което вълните се разливат на широко към далечни брегове. Божествената любов започва да си пробива път към сърцето на ученика.Той започва да разбира ,че Бог е Истина и Справедливост и за да се приближи някой до Него  трябва да върви по пътя на Правдата и Милосърдието. Господ ще го научи на своите тайни ,като  му даде клуча на тия тайни. А ключът от великата алхимична тайна той е връчил чрез любовта. Бог е любов казва Евангелието.Ученикът от трети клас нагоре заслюжава  ключа на любовта, понеже той го достига чрез страданията , там дето няма страдания ,няма и спасение. Трети клас е средата на мистичната седмица,през която е ставало дума да се предава Спасителя.Тоя клас се намира под въздействието на планетата Венера,която символизира любовта на земята, победата на духовното над физическото,плътското,узнава от ученика разнообразието на Божията милост.

ІV ДУХОВЕН  КЛАС – НАДЕЖДА за още по-добро

Душата ,на която служи сърцето и духът на който служи умът, се развиват в новия път и започват да светят.Човек се бори съзнателно към страната на доброто. Молитвата му пробива луното / астралното поле / и се чува в небето ,като песен на лютня. Душата започва да си събира духовни ценности.Сиянието около главата на ученика,което може да се види от сензитив /ясновидец/, се увеличава и свети като малко пламъче. Астрологично взето ,четвъртият духовен клас се намира под влияние на планетата Юпитер, която дарява постояннство на земните жители и свидетелствува за вечността на Бога Отца.Мистично взето четвъртия клас означава  съединените краища на кръста – белегът на страданието. Това е земна къща без покрив. Четвърти клас означава четвъртъкът на Духовната седмица.През тоя ден Спасителят приемаше греховете на света.Тогава той засвидетелствува на света великото си самопожертвувание и направи леко бремето на свойте люде. Правилността на квадрата,който има четири прави ъгли, показва и правилното изглаждане на всички мъчнотии в четвърти клас.

V ДУХОВЕН  КЛАС – ТИХО  ПРИСТАНИЩЕ запазено от житейското бурно море

Човек живее за духовно напредналите си ближни и вярва в Божествената отплата .Гласът на Божите пратеници тук внушава твърде близко нравствените длъжности. Астрологизно погледнато ,петия клас се намира под влиянието на планетата Сатурн,която свидетелствува за Божията слава и за завършеността на Неговите дела.Ученикът прилича на една от петтех мъдри девици, които се приготвили за сватбата  и очаквали с масло в светилниците си / Ев.Матея гл.25,ст.4/ .Молитвата е силна и достига Небето като звук от бамбукова флейта на два гласа тънък и дебел.Ако ни е нужно едно нещо ,Тоспод ни дава поради своето благоволение две неща .Петият клас е земна къща с покрив, символ на закръгленост или свършена работа без големи недостатъци. В тоя клас се схваща напълно от ученика  значението на двете естества в човека: божествено и истинно човешкото. Това означава и петте пръста на човешката ръка, най – пригодния за изкуство човешки орган. Петия клас е петъкът на Мистичната седмица, ден фатален за земния живот / през тоя ден Иисус Христос претърпя мъченическа смърт/ и радостен за Небето.Долу смърт, горе живот.

VІ ДУХОВЕН  КЛАС – ОБНОВЛЕНИЕ

Човек разбира ,че изпитанията са за негово добро и напредък. Порочното му минало изглежда като сън.Душата започва да сее семето на Духознанието. Молитвата лети като стрела към Небето и произвежда звук като гръмотевица. Астрологично погледнато шестия клас се намира под трептенията на Луната ,която символизира душа жадна за лъчите на духовното Слънце.Подобно на мома ,която копнее за своя  възлюбен / сравни Песен на песните ,Соломон ,гл.2, ст.16 / душата търси своя дух. Тя е активна спрямо света и подобните си , но пасивна към Небесния гост,цял облян в чистота и хубост ,и любовта. Шестият духовен клас е съботата на Мистичната седмица – през тоя ден стана погребението Иисусово.В тоя клас човек погребва своите невидими неприятели и се подготвя за възкресение.

VІІ ДУХОВЕН КЛАС – ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Отхвърляне бремето на плътското на грубата материя. Волята на Небесния Отец да се облагородява материята и да се приготвя от нея алхимично злато, седем пъти очистено ,почва да се изпълва и резултатите от тая работа се набелязват. Тук се почива от всеки материалистичен повей.Човек се чувствува напълно ръководен от Божествения Дух вътре в самия него. Добрите му дела се умножават. Сиянието около главата е около един пръст дебелина.То пръска лъчи наоколо,до над раменете.Седми клас се намира под въздействието на Слънцето, което символизира Истината. В тоя духовен клас слиза Божието царство на земята. Седми клас съответствува на неделята от Мистичната седмица.В неделя ,ден посветен Богу, възкръсва Иисус. Човек има тук само дречни грешки, зощото пороците е вече убил. Подобно Феникс , той е изфръкнал от пепелта на мателиалното, грубоживотинското. Молитвата всякога се чува.Религиозно взето- седми означава Божественото царство,което се очаква.

С духовни класове 1,2,3,4,5,6 и 7-ми се завършва един етап от човешкото развитие.

Това е първия кръг на еволюцията.

VІІІ ДУХОВЕН  КЛАС – БЛАЖЕНСТВО,което му гарантира Божествената благословия.

Човек се храни от духовните си плодове и разбира много добре,че чистите води на Вечния живот светли и кристални, не могат да се смесват с мътните потоци от някоя буря. Астрологично взето ,осми клас се намира под влиянието на планетата Уран, която е първата планетоа от първата висша октава, управляваща магнетичното сияние / аура / на човека. Лъчите на тая планета са хладни, електромагнетични.

ІХ ДУХОВЕН  КЛАС – САМ МОЖЕ ДА БЛАГОСЛАВЯ ОТ БОЖИЕ ИМЕ

Ръководи се от светли духове, благодарен от техните съвети и поучения. Още тука на земята живее в рая. Враговете на човека се срамуват от него. Астрологично считано девети клас се намира под въздействието на планетата Нептун, също като Уран елоктромагнетична. Въздействието на Нептун върху външната проява на ума, който е оръдие на духа – е огромно.То е скрито като влиянието на ултравиолетовите лъчи, които Духовете осветяват водата на земята и я правят целебна.Нептун влиза в сферата на висшите сили.

Х ДУХОВЕН КЛАС – СТЕПЕН НА ЧУДЕСАТА

Човек има дарба да върши чудеса ,в някоя област на живота.Ученикът проси милост от Господа за народа си ,вярва в спасението на тоя народ. В областта на науката  или изкуството проявява някой талант, а при това душата му блести като капка роса на слънце,клас на удвоена земна мъдрост.

ХІ ДУХОВЕН КЛАС

Ореолът около главата на човека е около два пръста ширина.Макар, че почва да върши около себе си чудеса ,човек бива смирен и кротък. Душата му е като отбито дете на майчина гръд.Умът му върви направо към небесата.Ученикът се бори с Тифона /дявола – лошия дух от лявата страна/, всякога е уверен в себе си ,че победата е на негова страна.Той е твърд и смел в духовната борба, на която не стои и безучастен и духа на Ангела пазител / според религиозно християнското гледище/ или Херманубис / десния гений, в десетата фигура на кн.Кадма /.

ХІІ ДУХОВЕН КЛАС – ПОМАЗАНИК БОЖИИ

Мистичният Христос е на дванадесет годишна възраст в ученика. Този клас може да се нарече пророчески, защото в него се узнава и обяснава  взаимното отношение между Съдбата ,Волята и Провидението, трите сили действуващи във Вселената. Людете от тоя клас са излезли вече изпод опеката на Съдбата : тяхната воля ,водач на живота им е подчинена всецяло на Провидението.Подобно на ап.Петра, който според думите на Христа , трябвало да се опасва от друг и да го вади той където иска, така и ученикът на дванадесет години ,смайваше по ум свещенниците и книжниците в храма. В 12 – ти клас ,човек се обновява вторично, засрамва неприятелите на доброто, като по този начин си туря на главата нетленен венец.

ХІІІ ДУХОВЕН КЛАС – РАБОТИ В ЕДИНОМИСЛИЕ СЪС СВЯТИИТЕ

Деятелен е като тринадесетия ученик Иисусов – Павел. Клас мъчен на физическото поле ,но приятен в Божествената област. Каквото подхване човек в тоя клас ,благословено е от Горе. На изпитанията човек се радва и ги търси.В областта на помагачеството има успех, подобно на успеха на древните братя Азеки.

ХІV ДУХОВЕН  КЛАС – ЖИВЕЕ В СВЕТИЛИЩЕТО НА Божествения  храм.Клас на двоен успех.

ЗАБЕЛЕЖКА : Другите духовни класове се образуват описателно, в комбинация с горепосочените.Така петнадесетия клас – показващ утроен напредък на земята се образува от 14 и 1 – Божественото начало. С петнадесетия клас запозчва третия кръг на еволюцията в духовните полета.16 клас – учетворена човешка воля в природата , показва еволюцията на душата. Той се образува от 2+8 = 16. Седемнадесети духовен клас ,фатално действащ за градове и места ,като Содома и Гомора, за духовния човек показва лъчезарна надежда.Ученикът се радва ,като малко дете на Божието Царство. Осемнадесетия клас показва тройна обнова: 3х6 = 18. Деветнадесетия духовен клас посочва добротата ,като най-мощна черта в характера на ученика.Двадесетия духовен клас влече подире си  голяма борба на физическото поле. Класът на Божествената слава е 21-ви. Той е за гениите на Земята ,влезли в Божествения път. 22 = 20 + 2; 23 = 20 + 3 – Двадесет и третия клас показва борба ,която ще свърши с благословия от Небето;24 = 3х8 – Двадесет и четвъртия клас на учетворно обновление и утроено трудолюбие духовно; 25 = 5х5 ; 26 = 2 х13; 27 = 3х9 ; 28 =3х9 + 1 ; 29 = 3х8 + 5 ; 30 духовен клас означава мисианство.

31,32,33,34,35 духовни класове се добиват извънредно много мъчно. 35 духовен клас и изклучително за създателите на ери и епохи.Той е клас на Христовата пълнота.

Share this page